“O Signiruzzu chi ni finì brutta!”, la poesia in vernacolo del Prof. Alessandro Geraci

“O Signiruzzu chi ni finì brutta!”, la poesia in vernacolo del Prof. Alessandro Geraci

Definire commovente la poesia del Prof. Alessandro gGeraci è fortemente riduttivo, i versi sono dedicati alla pandemia ed al conseguente allontanamento sociale che viene descritto in maniera superba nel dialetto strettissimo barrese, in vernacolo. Molti giovani sicuramente faranno fatica a capire sia alcuni termini dialettali  o i modi di dire che furono dei nostri padri o dei nostri nonni, modi di dire oggi quasi dimenticati, ma che descrivono e quindi rendono visibile e chiara la realtà, fotografandola  per quello che è, perché frutto di una grande  esperienza e di saggezza antica. Ed è così che ritroviamo il detto “panza ccu panza” che indica la vicinanza stretta, quasi a toccarsi, oggi impossibile, o ancora “Sa ciangiri o ridiri u nnu sapimmu”, il dilemma tipico della gente del sud,e se piangere o ridere nella disgrazia, e tanti altri modi di dire che ritroverete nei versi della poesia.
“Ma che peccati abbiamo fatto, Signore, per essere trattati in questo modo…”, la domanda iniziale altro non è che una preghiera, un grido di aiuto, la cui risposta è solo nella fede. Ma il dispiacere più grande il Prof. Geraci, insegnante e dirigente scolastico oggi in pensione, lo prova per i bambini, per i ragazzi che non possono gustarsi il piacere di una nuova primavera come se avessero chissà quale malattia e la definisce “… a cchiù disgraziata botti da bili”, un disgraziatissimo grande dispiacere non poter sentire il vociare dei ragazzi per le strade. Ma ascoltiamo e leggiamo la poesia che il Prof. Alesssandro Geraci ha voluto recitare personalmente.

“O Signiruzzu”
Poesia in vernacolo barrese
composta da Sandrino Geraci

O Signiruzzu cchi nni finí brutta!
Si sta vutannu u munnnu ncapu e sutta.
Quali su tutti ssi gran piccati
Ppi d’essiri a ccussí malattratati?

Simmu fora ia mma stari a distanza
Senza tuccàrini panza ccu panza
Pirchì, ppi casu, si unu si ncugna
Senza vulillu, si cchiappa a rugna.

Nta facci nna mma mintiri u fadali
Senza sapillu, simmu a carrivali.
Sa ciangiri o ridiri u nnu sapimmu,
Mancu si po diri chi nni futtimmu.

Tutti simmu cqui mutanni cacàti
U nni vulìmmu pùlici mmiscati,
Né si po fari gabbu e maravigghia
Un c’è rispittu, a ccu tocca sa pigghia.

U nsi vidunu cchiù fimmini biddi,
A stintu cci taliammu i capiddi.
Mancu cchiù, ucchi chini e manu vacanti,
Na manu darriri e l’atra davanti.

Ma a cchiù disgraziata botti da bili
Ie ca mmu rrivatu a fini aprili
Senza i carusiddi a mmenzu i strati
Comu si fossiru tutti malati.

Un si po stari senza u so amuri,
comu ci fossi maiu senza sciuri
E si pirdimmu tuttu u so burdellu
Da vita, a mmu pirsu tuttu u cchiù bellu

E si si perdi l’amuri di ziti?
Ie o stessu di piscari senza riti.
Certu! “Quannu amuri vo trova lucu”,
Ma su nsi nesci un si po fari u iucu.

Bellu Whatsapp! Ccu d’iddu nni squatrammu
Comu tanti scimii immu ridinnu
Parimmu comu i babbi priati
Cu nn’anu pani e mangianu nsalati

Ma ci su genti chi mùrunu di fami
un mangianu nè pani né salami.
Sa nu scopertu tutti bisugnusi
Chi prima ieranu pòviri e livrùsi

Un immu cchiù nti bar e ristoranti,
Pari chi divintammu tutti santi.
Ma u gnè daveru. Simmu farfanti
E quantu prima nni facimmu avanti

Si immu fora un c’è mancu li cani.
A nu llistutu tutti ddi baccani.
Ma pirchì ci su i carrabiniri
Chi vanu girannu comu campìri

Macari u Papa, nti dda gran ticchiena
iera sulu sulu e faciva pena.
Iva priannu, ma iera biliatu
Sulu du Signiruzzu cumpurtatu.

Sulu i politicanti, genti onesta,
continuanu la sciarra ppi la festa.
Ma tròvanu vacanti la cannistra.
“Pirsiru i mula e cercanu i capistra”

Macari o ma paisi ppu Crucifissu,
Chiusi e fermi comu pupi di issu,
Scantati cci dumannammu pietà
Ppi tutta la noscia disonestà

U nna mmu fattu Pasqua e Pasqualuni
A mu ristatu chiusi gnuni gnuni
U nna mmu ffacciatu mancu a finestra
Pirchì u nna parutu mancu festa.

A mmu ristatu chiusi dintra i tani
Ccu parenti e figghi suli e luntani,
A mmu ristatu ccu ssi gran dulura
Sbattinnuni a testa mura mura

Ddi vicchiariddi, chi su cristiani,
Stanu murinnu comu genti strani.
Comu rudduli ittati ntu tabutu
Senza darici na basata o un salutu

A nu murutu genti scarsa e fina,
A nu murutu monachi e parrina,
A nu murutu duttura e nfirmera
Ppi d’iddi llistì l’ugghiu da lumera.

Munnu purcu, disgraziatu e tradituri
dignità ti cuddasti e anchi anùri
Cchi nn’a rubari cchiù, munnu dannatu,
Chi tuttu u nusciu cori ta mangiatu?

Ma l’ucchi ppi ciangiri nna lassatu!
E ognunu ciangi sulu e duluratu.
Un sapinnu comu sa cunsulari,
Quali manati prima a da pigghiari

Nguttu ie u scantu e ranni la pena.
A mamma dici a stessa cantilena
“Signuri i nusci figghi taliati!
O bedda Madinnuzza u nvi scurdati.

Ppi criscili a mmu diventatu vicchi
ogni iurnu a mmu crisciutu ccu l’ucchi
Vuatri chi siti mamma comu a mmia,
U nni lassati suli a mmenzu a via”

Ssu gran duluri cci pirciava u cori.
Di ssa pena, sicuru chi nni mori.
E a notti ciangiva sula sula
E ssi mmucciava sutta li linzola

Vattinni currinnu chi si un malannu.
Ppi carità di Di, un fari dannu
Quantu grapimmu ssi porti e purtuna
Senza chi rumpi cchiù li gran cugghiuna

Barrafranca 25 Aprile 2020

Previous E' morto a Catania l'Ing. Francesco Lo Trovato. Il cordoglio del Csr: " Un uomo speciale che ha fatto la storia della riabilitazione e dell'inclusione alle persone fragili, in Sicilia e in Italia"
Next PIETRAPERZIA. Notizia positiva in paese. Padre e figlio guariti dal Coronavirus.