BARRAFRANCA. Il Coronavirus in versi.

BARRAFRANCA. Il Coronavirus in versi.

BARRAFRANCA. A comporre il testo poetico in dialetto barrese è stato il professore Alessandro Geraci, ex dirigente scolastico. La poesia è intitolata “A cruna virdi” – Questo il brano poetico integrale:.

“A cruna virdi” (Corona virus)

di Alessandro Geraci

Mentri caminu mi vaiu vutannu versu ssi genti chi vanu parrannu di così veramenti priculusi di fari rizzari i capiddi e tignusi. Pari chi nta luntana Lumbardìa, comu un fungiu, nascì na camurrìa ccu tantu scantu di genti e parrina pirchì pari chi ssa cosa camìna. E nuddu sapi unna va drizzannu. Tutti sanu, però, chi ié un malannu e vanu dumannànnu cchi ssa fari e comu nni putimmu sbarazzari. Anu dumannatu a genti struìta ppi sapiri nna sa mintiri i ita. Duttura, profissura e paparanni

comu pazzi cercanu a tutti banni.

E li politicanti, genti fina,

vanu parrannu a sira ia matina.

E nun sapinnu na sbattiri a testa

Capiru ca llistutu la gran festa

I cchiu scantati preianu u Signuri

“Scanzati i puvuriddi tutti l’uri”.

Ma a na priiàri fori di la chisa

pirchì dda dintra cci ppizzunu a spisa.

Un si pò stranutari nfacci a nuddu

chi di la vucca nesci u pidicuddu

di stu malannu mutu e tradituri

chi fa pèrdiri la fidi e l’amuri

Un si pò ghiri cchiù baasciannu

Un si pò gghiri cchiù ppi tuttu u munnu.

Sa stari chiusi ncasa comu cani,

comu si fossimu armali strani.

“Ah! A mmu rrivàtu a munnu finutu”

dissi un vicchiariddu siccu e immirutu.

“Siddu continuammu di stu passu

Imm a finiri o scuru dintra un fussu”

“Minghia” dissi unu cchiù strudusu,

circannu u santu cchiù miraculusu.

“Cca cc’è bisugnu un miraculu ranni

Ma sinnò pirdimmu cazi e mutanni”

Un vicchiariddu di cchiù di uttant’anni

vidinnu genti nfuti comu canni,

si vvicinà ppi scutari tanticchia

pirchì iera surdu di n’auricchia.

Unu chi iera tuttu llampanatu

parrava drittu comu nu llittratu.

“Corona virus” anu nominatu

pirchì ie bruttu pìu d’un piccatu.

Nni dissi cosi “Bunu cchiù Signuri”,

divintà stancu e chinu di suduri

“Amici, stancu sugnu, un ci la fazzu

Staiu murinnu du sulu cacazzu”.

Si fici na tussuta ccu catarru,

nta faccia divintà comu un merru.

“Scappammu tutti chi chistu nna misca!”

e spriru comu griddi nta ristuccia.

Un vicchiariddu u nna va ntisu un cazzu,

vitti curriri e dissi: “Comu fazzu?”.

E si misi a priari “Avi Maria”

mentri a campana sunava a ngunìa.

Si ntisi mòriri senza un pirchì

e ristà nterra “comu vosi Dì”

Stinnicchiatu comu sarda salata

un vitti cchiù a nuddu a mmenza a strata.

Ma si susì ppuiannusi di latu.

Subitu vitti l’omu llampanatu.

“Mi dicissi cchi iè ssa malatìa”

cci dumannà ccu forti ntipatìa.

“Corona virus iè u nnomu latinu”.

Si ntisi stranu comu un cretinu,

iddu un sapiva mancu l’Italianu,

ma cci vuliva un nomu nostranu.

“Cruna virdi” u chiamà ndialettu finu

mannannu a fari nculu lu latinu.

“Si avi a cruna iè un re nostranu

Unu a ccui tutti punu dari a manu”.

“Chistu u gnè né re e mancu na rigina,

iè malatia senza medicina,

e nun talìa né drittu né turtu”.

dissi u llittratu minzu murtu

U vicchiariddu persi lu curaggiu

e ntesta cci cchianà lu fumuliggiu.

Cci giraru li palli a ruzzuluni,

si vuliva pigghiari a timbuluni.

Ci pinsà ncapu e dissi sularinu

“Ma cu minghia nni sapi di latinu.

Dicci chi si pigghia a chiddi llittrati

E llassa a mia friscu a mmenzu i strati”.

Si pintì da minghiata ca va dittu

E partì ppa so casa drittu, drittu.

“Nuddu a murìri, gran disgraziatu

ma sulu tu a cripari mmazzatu”

Vidimmu cca mma fari, lestu lestu

mannammulu di cca ssu disonestu.

Ittammulu ntu fussu cchiù funnutu,

u nni parrammu cchiù di ssu curnutu”

Ssu Re è malatìa disgraziata,

e tutta a genti ièni mpirtusata.

Re o Rigina, con o senza cruna

Criditi a mia, na ruttu li cugghiuna”

AUTORE: Alessandro Geraci

GAETANO MILINO

 

Previous SETTIMANA SANTA BARRESE: gli scatti della fotografa Massimiani
Next PIETRAPERZIA.  Resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Arrestato uomo di 55 anni.