Siciliani e Sicilianità-U VIAGGIU DULURUSU, antica novena dei cantastorie ciechi- I parte

Siciliani e Sicilianità-U VIAGGIU DULURUSU, antica novena dei cantastorie ciechi- I parte

- in Siciliani e Sicilianità

Tra le tante canzoni, preghiere e ninne nanne che il popolo siciliano dedica al Santo Natale, oggi parleremo di un canto antico che i cantastorie ciechi, gli Orbi, intonavano durante le novene natalizie in alcuni paesi della Sicilia centro occidentale: U VIAGGIU DULURUSU di Maria SS. e lu patriarca S.  Giuseppi in Betlemmi. Giuseppe Pitrè ricorda che in Sicilia “dire orbu e dire sunaturi è lo stesso”, tanto numerosi erano i ciechi che intraprendevano la singolare professione di musico ambulante. I cantastorie ciechi, conosciuti come gli Orbi, erano infatti suonatori e cantori ciechi accompagnati, di solito, da ragazzetti e avevano essi il compito, dettato dalla Chiesa, di diffondere presso il popolo testi di canti con argomento religioso, allo scopo di addottrinare la gente attraverso il canto: storie di Santi, canti della Natività, della Passione. A Palermo fin dal 1661 si riunirono in Congregazione intestata all’Immacolata Concezione. La tradizione vuole che l’originale del “U VIAGGIU DULURUSU di Maria SS. e lu patriarca S.  Giuseppi in Betlemmi” sia stato scritto da un certo Antonio Diliberto (1704-1772), canonico Monrealese con lo pseudonimo di Binidittu  Annuleri intorno alla metà del ‘700. Alcuni studiosi ipotizzano che abbia tratto spunto da racconti o canti già presenti in terra sicula e che li abbia recuperati. Il testo si diffuse rapidamente e si crearono numerose varianti locali. Come scrive il Pitrè nella sua raccolta “Feste popolari siciliane” si tratta di una canzonetta siciliana, divisa in nove giorni. Ogni giorno vengono cantate nove strofette di versi ottonari.  Il racconto si svolge in nove giorni, al primo si aggiunge una piccola introduzione che non si ripete nei seguenti (detto pizzuddu o introduzioni o ’Ntonu ):

’Ntonu:

A Maria cui porta affettu
di Giuseppi cui fa cuntu
s’avi cori ‘ntra lu pettu
senta senta stu gran cuntu
du viaggiu dulurusu
di Maria cu lu so spusu

PRIMU JORNU o Jornu du ‘ntonu

San Giuseppi jornu stannu
‘ntra la chiazza i Nazaretti
pi so affari camminannu
senti un sonu di trummetti
senti leggiri un edittu
ca lu cori assai cci ha afflittu.
Chistu edittu cuntinia
c’ogni omu d’ogni etati
iri a scrivirisi duvia
a la propria citati
e in tributu pua paari
quarchi summa di dinari.
A sta nova nfausta ria
San Giuseppi cuntristatu
Jiu a casa e a Maria
ccussi dici adduluratu
Oi Chi nova dulurusa
ia vi puurtu amata spusa!
Oh! Che edittu pubblicaru
‘ntra la chiazza or ora ntisi
Gran camminu divu fari
e patiri alcuni spisi
e ia afflittu ppi ubbidiri
a Betlemme divu iri
divu iri a Betlemme
stu viaggiu divu fari
o sia sulu o ccu vui insiemi
sempri peni aju a pruvari
o sia sulu o accumpagnatu
sarò sempri adduluratu
si vi lassù: ahi! Pena ria
sentu spartirimi lu cori
Si vi portu in cumpagnia
Oh cchi pena e crepacori!
E cchi fari nnu sacciu ancora
l’unu e l’autru assai m’accora
A st’affettu dulurusu
di lu spusu sua dilettu
ccu paroli assai amurusi
cci rispunni tutt’affettu:
La divina voluntati
ccussì voli ca partemu
vegnu unni mi purtati
nun fa nenti si patemu
Jamuninni tutti dui
avrà Diu cura di nui
Si lu nostru mperaturi
nui cumanna di partiri
lu duvemu nui ubbidiri.
Cori granni, o spusu mia,
ccussi voli lu mia Dia

SECUNNU JORNU

A stu affettu i Maria
San Giuseppi ralligratu rispunniu
Signura mia
vui m’aviti cunsulatu
Vi ringraziu mia signura
miu cunfortu e mia vintura.
Ma giacchi gnura mia
mi vuliti accumpagnari
ppi tanta longa via
occhi modu aiu a circari
Ora datimi licenza
quantu abbuscu pruvvidenza
Si nni va Giuseppi allura
tuttu quantu affannateddu
ppi purtari a la signura
piglia u bonu sciccareddu
E ancora si dispunia
pi la sua pruvisioni
cussi torna da sua spusa
e ci dici: Aiu truvatu mia signura maistusa
st’asineddu furtunatu
comu gravida o miu beni
iri a pedi nun cummeni.
Ntra sti vertuli ci portu
pocu pisci e quattru pani
pi ristoru e pi cunfortu
ntra sti parti assai luntani
chiu accussì fari vurria
ma nun aju spusa mia
Maria ancora cunuscennu
a divina voluntà
si va puru dispunennu
pri lu partu chi farà
e si inchiu na cascitedda
di li so infasciaturedda
Avia fattu la Signura
cu li propri sua manu
una tila bianca e pura
dilicata in modu stranu
Di sta tila fattu avia
li farali a lu Missia
S. Giuseppi avia abbuscatu
dui di lana panniceddi
e Maria n’avia furmatu dui puliti cutriceddi
E pruvista di sti cosi
a partiri si disposi
Già è in procintu di partiri
la Regina di lu Celu
offirennusi a suffriri ntra u friddu rintra lu gelu
Fa stupiri in verità
chi nun chianci pri pietà

TERZU JUORNU

Già disposta di partiri
la Gran Vergini Maria
a lu spusu misi a diri
nginucchiata umili e pia:
Chista grazia facitimi
sposu miu binidicitimi
S. Giuseppi a st’eccessu
d’umiltati senza pari
ruspigghiatu ntra se stessu
un sapia chiddu chi fari
duoppu st’attu d’umiltati
san Giuseppi parra e dici:
Spusa mia cuntenti stati
ca cu vui sugnu felici
però suli partiremu
ntra la strata ca faremu
Arrivati in Betlemmi
passerà lu nostru affannu
pirchì certu cu vui insemi
tutti a nui ricivirannu.
Aj dda tanti parenti
buoni amici e cunuscenti.
Li miei amici e li parenti
in vidennuni affacciari
Tutti allegri e risulenti
nni virrannu ad incuntrari.
Beni assai nni trattirannu
cera bona nni farannu
nni farannu ripusari
si nui stanchi arriveremu
Ni darannu di mangiari
si pri via nui patiremu
Comu speru a sensu miu
si lu voli lu miu Diu
Ma la savia Maria
cu un suspiru dulurusu
ca chiùi affanni prividia
cussi parra a lu so spusu:
ah miu spusu si farà
la diurna vuluntà
quantu Diu voli e disponi
sia la nostra cuntintizza
nun tinemu afflizioni
ne curamu, no, alligrizza.
Sia la nostra cunfidenza
la Divina Pruvvidenza
Si saremu rifiutati
e di tutti scunusciuti
o saremu rispittati
e di tutti ben vuluti
dirò sempri oh spusu miu
Vi ringraziu miu Diu

QUARTU JORNU

Chistu avvisu già in sintiri
di Maria lu spusu amatu,
sti paroli misi a diri,
tuttu quantu infervuratu:
«L’ora è tarda chi facemu?
Spusa cara, via, partemu».
Maria Vergini ubbidienti
a cavaddu si mittiu,
lu so cori a Diu offrennu,
dannu gustu a lu so Diu.
San Giuseppi camminava
e la rietina tirava.
Deci mila serafini
onuraru dr’equipaggiu
a sti Santi pilligrini
ntra stu poviru viaggio,
ralligrannu pri la via
a Giuseppi e a Maria.
Foru sempri scanusciuti
di li genti disprizzati
da Diu sulu benvuluti.
e di l’ancili onurati.
Nun si curanu di peni
mentri Diu li voli beni.
Mudistedda e rispittusa
viaggiava la Signura.
Quantu è bedda e amurusa
virginedda e matri pura.
Ogni cori innamurava
di cui a casu la guardava.
Ben cumposta nell’esternu
risplinnia lu so canduri
riflittia ntra lu so nternu
di Gesù lu grandi amuri.
E ntra tuttu lu camminu
ja pinsannu a Diu Bamminu.
Quanti lacrimi d’affettu
di l’ucchiuzzi ci scapparu
Quanti sciammi ntra lu pettu,
miditannu s’addumaru!
Ja chiancennu ca scupria
ca so’ fìgghiu Diu patìa.
Pri la strafa si ncuntrava
cu diversi piccatura,
e cu un sguardu ca ci dava
cunvirtiva dri cori duri.
Pri pietà, Maria, viditimi
sugnu malu, cunvirtitimi.
A l’afflitti chi vidia
cu pietà li cunsulava.
Pri l’infirma ca scupria
tutt’affettu a Diu priava.
Ja sugnu poviru, o Maria,
pietà di l’arma mia

Nella II parte dell’articolo troverete il resto della novena.

Rita Bevilacqua

You may also like

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE/METER: SEXTING “Non cadere nella rete per uno scatto”

Pachino (SR), 13 Giugno 2024 – Avviata la campagna di