La bellissima preghiera, in dialetto barrese, “I SETTI DULURA D’ADDULURATA”

La bellissima preghiera, in dialetto barrese, “I SETTI DULURA D’ADDULURATA”

Una delle preghiere in dialetto barrese più conosciute tra quelle recitate durante la Settimana Santa è “I SETTI DULURA D’ADDULURATA”. Questa riprende, in dialetto barrese, la corona dei Sette dolori dell’Addolorata, preghiera molto antica che risale al XIII secolo. I sette dolori rappresentano sette momenti principali della vita di Maria, descritti dai Vangeli: 1 profezia di Simeone sul Bambino Gesù che preannuncia a Maria le difficoltà che dovrà incontrare e superare (Luca 2,34-35); 2 la fuga in Egitto per mettere in salvo il figlio dalla persecuzione di Erode (Matteo 2, 13-21); 3 perdita di Gesù a Gerusalemme (Luca 2,41-51); 4 prigionia di Gesù: quando Gesù sale al Calvario, portando la croce e Maria lo incontra (Luca 23,27-31); 5 Maria ai piedi della croce (Giovanni, 19,25-27); 6 Maria accoglie il figlio tra le sue braccia prima che venga sepolto (Matteo 27,51-71); 7. Maria è presente quando Gesù viene deposto nel sepolcro da cui risorgerà dopo tre giorni (Luca 23,55-56).

Si tratta di una preghiera tramandata oralmente e per questo motivo se ne possono trovare diverse versioni che, pur mantenendo la stessa forma, presentano varianti di terminologie o di rime. Qui riportiamo la versione della signora Giuseppina La Zia.

I SETTI DULURA 

  1. A lu primu duluri Figghju fustivu

quannu vi nutricaiu e vui nascistivu

quannu a lu Santu tempiu vi prisintaiu

comu cumanna la vostra Santa liggi

ddà c’era un vecchju Santu Simeoni

Maria cchi dduci Figghju ha creatu

sarà cutiddu di la Passioni

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci amuri

haiu sintutu un grandissimu duluri

n’terra cascai tutta stranguscenti

cchjù di latri mammi afflitti e dulenti.

  1.  A lu secunnu duluri Figghju fustivu

quannu a Ggerusalemmi vi purtaiu

ncasa di nu bbunu latruni n’ammu jutu

ddà c’era u vusciu Patri spirituali

Maria, fuggitinni in Egittu chi

Erode è vvinnutu,  tutti i picciriddi ha ppigghjatu,

nusciu Gesuzzu ppigghjarisi si voli.

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci…

  1.  A lu terzu duluri Figghju fustivu

quannu vi persi 3 nnotti e 3 jorna

ji sula ppi li strati jiva circannu

nun c’era quarchi omu o quarchi donna

chi notizia di vui nuddu mi dava

susiju l’ucchji o cilu

e vvitti a Vui nilla dottrina liggi

vi chiamaiu ccu tanta pazinza

mi rispunnistivu ccu na ranni e Ssanta rriverenza.

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci …

  1. A lu quartu duluri Figghju fustivu

quannu alla Santa culonna vi ttaccaru

strittu, liatu, crucifissatu, la Santa facci

chjna di sangu e di sudura 66000 battitura

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci …

  1. A lu quintu duluri Figghju fustivu

quannu cchjanastivu l’aspra muntata

nudu, scazu, murtu di fami e siccu di la siti

Maria niscì ppi acqua e nun ni potti aviri

ci dittiru la spugna ntussicata,

nntussica Maria la vera donna

chi vustru Figghju iè juntu alla culonna

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci …

  1.  A lu sestu dulure Figghju fustivu

quannu alla Santa cruci vi mintiru

li Santi manu ccu li Santi pidi

3 cchjova pungenti alla divina cassa

lanciata a lu custatu chi cci trava

cchi sangu preziosu cci curriva

e l’angilu Garbiele lu cugghjva

cchi bbelli cruni d’oru nni faciva

alle virgineddi puru li mintiva.

Rit. Oh! Figghju pp’u  vusciu duci …

  1.  A lu settimu duluri Figghju fustivu

quannu di la Santa cruci vi scinniru

a lu Santu monumentu vi purtaru

scumpagnatu d’amici e di parinti.

Maria jittà na vuci: Figghju mia murtu  ncruci

iutatimillu a ccianciri amici mia:

haiu pirsu un figghiu di 33 anni!

33 anni aviva nustru Signure quannu pigghjà morti

e Passione.

Figghhjuo, Figghjuzzu cchi turmenti ha vistu:

littu di chiova e cchjumazzu di spini,

mentri voli accusì lu Redenturi,

sia fatta a so Santa volontà.

Invocazione finale:

Santa Matri chi aviti dittu e chi aviti cuntatu sti sette dulura,

nun sapivati cci fussi quarchi omu o quarchi donna

40 giorni li facissi dire, chi nun li sappia li vorrà ‘mparari.

Paci e concordia nna so casa.

Rita Bevilacqua

You may also like

Il Salotto artistico-letterario “Civico 49” rende omaggio al suo fondatore GAETANO VICARI

“Ho il piacere di invitarvi al Salotto artistico-letterario