“U Crucifissu”, poesia in vernacolo, scritta e recitata dal Prof. Alessandro Geraci

“U Crucifissu”, poesia in vernacolo, scritta e recitata dal Prof. Alessandro Geraci

- in Barrafranca
U Trunu- anno 2019

U CRUCIFISSU

Ascolta l’audio della poesia recitata dal prof. Alessandro Geraci

Barrafranca. “U Crucifissu un nesci mancu auannu…”, il Crocifisso non esce anche quest’anno, inizia così la poesia in vernacolo barrese scritta, e recitata dallo stesso autore, Prof. Alessandro Geraci che esprime in versi la propria grande delusione, interpretando anche quella dell’intero popolo barrese, per la seconda mancata processione del venerdì Santo a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Dopo i primi versi, dove si esprime un profondo senso di solitudine ed abbandono, alla stessa stregua di anime dannate Il dialogo con il Cristo in croce è diretto, frontale. “Cosa Vi abbiamo fatto di male per meritare questa tegola in testa? Mandate via questo brutto male” e ancora “…Signore, Voi che avete sempre fatto del bene non ci lasciate tra guai e pene”. La poesia è ora un accorato appello, ora una struggente preghiera per i sofferenti, per chi ha perso il bene più caro, la salute e si trova a combattere in un letto di ospedale e nessuno per loro ha più rispetto.

U Crucifissu

U Crucifissu un nesci mancu auannu
e resta nta chisa e ccu tantu affannu
talìa a nuatri suli e bannunati
comu si fossimu armi dannati.

Signuri nenti a mmu fattu di mali
pirchì nta noscia testa ssu canali?
Vuatri chi putiti fari tuttu
mannati luntanu stu mali bruttu.

Senza u santu aiutu simmu pirduti
simmu strammati comu immiruti
Signuri ca tu fattu sempri beni
u nni lassati a mminzu a guai e peni.

Vi vulimmu purtari ncapu i spaddi
ccu tutta a forza di cintu cavaddi
Comu sempri girari ntu paisi
farivi passari davanti e chisi.

Ma sapimmu chi chissu u nsi po fari
simmu bbiliati ma na ta pirdunari,
ma vi facimmu sullenni prummisa
chi sulu u nvi lassammu dintra a chisa.

Simmu comu cidduzzi c’anu fami
cu nsu mpinnati e volanu di rami
ppi circari quarcosa di mangiari
ppi nun continuari a diiunari.

Macari nu vulammu o nidu ranni
pirchì un putimmu iri a atri banni
Signuri ppi nuatri siti patri
ie a Madinnuzza santa, noscia matri.

Ppi st’annu u nnu girati strati strati
ccu tutti i beddi scocchi colorati
Mancu i baiardi putimmu brazzari
e di luntanu va mma salutari.

Ie un vidimmu cchiù a mminzu i stiddi
l’ucchi vusci chi parunu faiddi
chi talianu u populu ffuddatu
chi vi preia ccu cori sdisulatu.

Macari a Madinnuzza ddulurata
ciangi a so figghiu e resta scunsulata,
San Giuanni chi ma’ a va bbannunatu
ncasa so resta fermu e mpirtusatu

Ddi munacheddi biddi e amurusi
ccu l’ucchi di meli e ntu mantu chiusi
un vanu ccua Madonna lacrimanti
ccu cori murtu e l’arma spasimanti.

Cchiù u nsi lamenta Triddu Bacchittuni
nsemmula ccu tutti i so cumpagnuni.
Manca a banna e a musica a lamintu
chi percia u cori e tuttu u sintimintu.

Nncruci muristi ppi tutti i piccati
ma nenti a cangiatu, simmu dannati
e nuddu cchiù pensa chi c’è a morti
chi spetta nsilenziu darriri e porti.

“Cu pati pp’amuri un senti duluri”
e vi ringraziammu ppi tantu amuri
E ristammu ppi sempri debituri
pirchì ricanuscimmu i nusci erruri.

E ppi chissu dumannammu “Pietà”
“Misericordia” ppa voscia bontà.
Vu ristati sempri padri e Signuri
e nuatri figghi senza russuri.

Ora vi priammu ccu cori mmanu
senza susiri a vuci, pianu pianu.
“Signuri taliati i puvuriddi
cunn’anu cchiù nenti, mancu i capiddi.

Pinsati a chiddu chi lassa stu munnu
dispratu e stancu comu un vagabunnu
Stati vicinu a chiddu chi ie sulu
abbannunatu ie senza cunsulu.

U nvi scurdati a bedda gioventù,
sula, bannunata cu nni po cchiù.
Scansatila da tinta cumpagnia
pp’un farici perdiri a giusta via.

Dicitici a Madonna di iutari
tutti i fimmineddi ca na ccattari,
chi nta panza portanu un picciliddu
chi nti so vrazza u vunu sanu e biddu.

Pietà ppi mammi cqui figghi luntani
ca nu ristatu suli comu i cani
un sanu cchiù a chi santu sa na vutari
ppi dd’ucchiuzzi biddi fari turnari.

Un vi scurdati da genti sofferenti
ca nu pirsu a saluti e unn’anu nenti
e di chiddi iccati nfunnu a un littu
pirchì d’iddi nuddu avi cchiù rispittu.

Signuri chi fustivu cunnannatu
senza aviri fattu mancu un piccatu
vi dumannammu ccu tuttu l’arduri
tanta saluti, paci e tantu amuri”.

Barrafranca 30/03/2021

You may also like

Sede dell’associazione Maria SS della Stella presentazione del libro “Mi ricordo….. Barrafranca in Bianco e nero”

Sede dell’associazione Maria SS della Stella presentazione del