Siciliani e Sicilianità-U VIAGGIU DULURUSU, antica novena dei cantastorie ciechi- II parte

Siciliani e Sicilianità-U VIAGGIU DULURUSU, antica novena dei cantastorie ciechi- II parte

- in Siciliani e Sicilianità

Riprendendo il discorso iniziato nell’articolo precedente, continuiamo a parlare dell’antico canto che i cantastorie ciechi intonavano durante le novene natalizie: U VIAGGIU DULURUSU di Maria SS. e lu patriarca S.  Giuseppi in Betlemmi, attribuita un certo Antonio Diliberto (1704-1772), canonico Monrealese, conosciuto con lo pseudonimo di Binidittu  Annuleri, e scritta probabilmente intorno alla metà del ‘700. Dai racconti dello storico Giuseppe Pitrè apprendiamo che i ciechi cantastorie, che per l’occasione erano accompagnati da un uomo che con essi alterna le canzoni della novena, il 16 dicembre andavano in giro a vedere chi delle famiglie aveva “voglia di prender novena”, ossia chi, durante i nove giorni della novena natalizia, voleva cantata la novena che preparavano privatamente nelle loro case. “Fermatisi di giorno agli usci delle case, vi cantavano ciascuno qualche strofetta sul violino e sul sitro. Se l’orazione piaceva, la padrona di casa accetta la novena e allora con un carbone vien segnato il davanti della casa come quasi accaparramento”. (Giuseppe Pitrè, Feste popolari siciliane).

Il racconto, come già spiegato nella I parte, si svolge in nove giorni. Nella I parte dell’articolo, abbiamo riportato le prime quattro orazioni cantate alla I alla IV giornata; in questa seconda parte invece riporteremo le orazioni cantate dal V al IX al giorno.

QUINTU JORNU

Siguitava lu viaggiu
San Giuseppi cu Maria
suppurtannu ogni disagiu
ogni affannu e travirsia.
E tu ingratu e scunuscenti
si patisci ti lamenti.
Cincu jorna di caminu
far’insemi bisugnaru
camminannu di continuu
senza aviri nuddu imparu.
Stanculiddi ed affannati
puvireddi disprizzati.
Pensa tu lu vicchiareddu
quantu lassù e stancu sia
caminannu puvireddu
sempri a pedi pri la via.
La spusa riguardava
affannatu suspirava.
Chi viaggiu dulurusu
chi fu chistu pri Maria
Ntra lu nvernu rigurusu
ntra lu friddu a la stranìa
la Signura di lu celu
ntra muntagni, jazzu, jelu
Binchì l’Angili assistianu
rispittusi li guardavanu
li timpesti ca facianu
troppu assai li turmintavanu.
Viaggiava mudistedda,
agghiazzata, ngriddutedda.
cussì stanchi ed affannati
ntra lu friddu caminavinu
Nun avennusi mai pusati.picchi tutti li disprizzavana!
Puvireddi li vidianu
Pocu cuntu ni facianu.
Su custritti a ripusari
di li staddi ntra l’agnuni,
e ntra funnachi alluggiari
sti cilesti e gran pirsuni.
Oh ch’eccessu d’umiltà!
Chi nun chianci pri pietà ?!
Senza chiantu cu po stari.
riflettennu, chi Maria
è custritta ad abitari
di armali in cumpagnia?
Quantu affruntu Maria senti
misa ‘mmenzu a tanta genti?
Però quantu vosi Diu
cu pacenza suppurtaru,
ogni pena e affannu riu
suppurtannu stu disaggiu
finiu in tuttu lu viaggiu!

SESTU JORNU

Stanculiddi su arrivati
doppu tanta lunga via
già traseru a la citati
menzi morti a la strania;
ma si tu ci porti affettu,
mettitilli ntra lu pettu.
Vannu spersi pri li strati,
nudda casa hannu truvatu,
lu risettu in caritati,
di li genti c’è nigatu
e di tutti su affruntati,
comu vili su cacciati.
Doppu tantu camminari,
nun avennu stanza avuta,
ieru a scrivirisi e pagari
a lu Re lu so tributu.
Sicutannu poi a circari
qualchi alloggiu di truvari.
Ma lu sentinu e spissu indarnu,
nun li vonnu l’almi audaci
e Giuseppi nell’internu
nun putia darisi paci,
e chiancennu ripitia:
Ch’aju a fari, amuri miu?
Ntra lu chianciri pinsau
chi dda c’era na pusata
pri unni poi s’incammunau
cu Maria so spusa amata.
Junci e vidi nfrattaria
ne cc’è locu all’osteria.
Na stadduzza era vacanti
ma Giuseppi unn è cuntenti
ddà s’accommuda ntra un’istanti
cu Maria stanca e languenti.
A lu scuru stanchi e amari
si jittaru a ripusari.
Però allura su cacciati
pirchì vinniru autri genti.
Si parteru addulurati
affruntati veramenti
San Giuseppi assai chiancennu
cussi afflittu ja dicennu:
Dunca finu m’è nigatu
chistu miseru risettu?
A Giuseppi sfurtunatu
sta disgrazia mai s’ha lettu.
Spusa mia, cara signura
e sta notti unni ni scura?
Su quattr’uri di la notti
già nui semu rifiutati.
Aju fattu quantu potti,
spusa mia pacenza aviti.
Nun ni voli nuddu ancora
jamuninni dunca fora.

SETTIMU JORNU

Fora dunca la citati
riflittennu iddu sapia
una grutta a ddi cuntrati
cussi diccilu a Maria:
Ccà vicinu c’è na grutta
bench’i vili e aperta tutta,
si vuliti pirnuttari
ntra sta grutta vi cci portu.
Nun vi pozzu, o spusa, dari
autru aiutu, autru cunfortu.
Maria allura ubbidienti
mustra d’essiri cuntenti.
Cussi nsiemi s’avviaru
pri dda parti a pocu a pocu.
Già la grutta ritruvaru
ma assai poviru è lu locu.
E cu tuttu allegri stannu
sempri a Diu ringraziannu.
Tutti l’Ancili biati
chi pri via l’accumpagnaru
cu splenduri inusitatu
chidda grutta circunnaru.
San Giuseppi li vidia
e, guardannuli, gudia.
Oh! Pinsati ch’alligrizza
di ddi santi amati spusi
ca, gudennu sta biddizza,
sunnu allegri e gluriusi!
Doppu aviri tanti stenti
a sta vista su cuntenti.
A stu lumi gluriusu
risplinnia la gran Signura
comu un suli maistusu
chi v’inciamma e vi nnamura.
E Giuseppi cunsulatu
resta allegru e inciammatu.
Cussì ardennu in duci focu
S. Giuseppi cu Maria
canusceru ca na ddu locu
Gesù nasciri duvìa.
Ntrà lacrimi d’affettu
criscia focu a lu so pettu.
Ma vidennu poi Maria
ca assai lorda era la grutta
comu matri amata e pia
nun la po’ vidiri brutta,
e na scupa dda truvannu,
cu umiltà la ja scupannu.
St’umiltati in riguardari,
di Maria lu so spusu
cuminciau puri a scupari
ma di l’ancili è aiutatu.
E nnt’unn’enti chidda grutta
resta bedda e netta tutta.

OTTAVU JORNU

Poi chi già purificau
S. Giuseppi chiddu locu
cu l’ingegnu chi purtau
jetta luci, adduma focu.
E pua dici: Arricriativi,
spusa mia, cuariativi.
S’assittaru tutti dui
nterra e ncostu di lu focu
e un putennu stari chiu,
si cibaru qualchi pocu.
Ma cu granni divuzioni
fa la sua culazioni
Pri ubbidiri a lu so spusu
Maria santa si cibau
c’autru cibu chiu gustusu
a se stissa priparau,
e pinsannu sempre sta
a lu partu chi farà.
Già finuti di mangiari
a Diu grazi rinneru
e in ducissimu parrari
tutti dui si trattineru.
Discurrennu un pocu pri unu
di l’amuri di Diu omu.
Oh! Pinsati chi paroli
tinnirissimi dicianu
si inciammavunu lu cori
quantu cchiui nni riscurrianu,
ammirannu cu firvuri
di Gesù lu summu amuri.
Canuscennu pi Maria
junta già l’ura filici
chi Diu nasciri duvia
a lu spusu acussì dici:
Troppu è notti, ritirativi
va durmiti e ripusativi.
San Giuseppi a la Signura
ca durmissi ci prigau
ci addubbau la manciatura
cu li robbi ca purtau.
Si ritira poi a na gnuni
di ddu poviru gruttuni.
Ma Giuseppi nun durmiu
ma cu granni divuzioni
nginucchiuni umili e piu
misi a fari orazioni,
e in estasi elivatu
a Gesù pua vitti natu.
Mancu dormi, no, Maria
ma di Diu chiamata allura
nfirvurata pronta e pia,
si nginocchia l’ama l’adura.
O granni spusi furtunati
pri mia misira prigati!

NONU JORNU

Misa già in orazioni
la gran Vergini Maria
cu na gran divozioni
a Gesù pinsannu ja,
e pinsava ca a lu friddu
nascirà Diu picciriddu.
Comu mai dici chiancennu
lu gran Diu di majstati
di li Rè lu Rè tremennu
ntrà lu friddu nascirà?.
Lu Signuri di lu celu
comu nasci ntrà lu Jelu?
O, miu Diu di gran ricchizza,
comu nasci puvireddu?
Sarà veru, o mia biddizza,
ca ti viu ngridduteddu?
Ca di friddu trema e mori
nun mi basta, no, lu curi.
Si di nasciri cunveni
pirchì nun nasci ntrà palazzi?
Pirchi tu nun ti nni veni
cu gran pompi, cu granni sfarzi?
Lu to granni summu amuri
ti fa nasciri in duluri.

Via chi tardi, o figliu miu,
figghiu duci figghiu d’oru
Quannu nasci e quannu, o Diu
renni saziu stu me cori?
Figliu beddu e duci assai
quannu, quannu, nascirai?
Quannu Quannu nascirai?
Quannu st’ura vinirà?
Quannu tu cunsulirai
l’infilici umanità
Quannu, o beni miu dilettu,
t’haiu a stringiri a lu pettu.
Ntrà st’affetti e ntrà st’amuri
la gran Vergini biata
tutta focu e tutta arduri
ma in estasi elevata
e gudennu lu so’ Diu
a Gesuzzu si vidiu.
Natu già lu gran Missia
misi a chianciri e ngusciari
e la Vergini Maria
misi ancora a lacrimari.
Lu pigliau cu summu affettu
e lu strinci a lu so pettu.
San Giuseppi si risbiglia
già di l’estasi profunna,
e cu duci meraviglia,
si stupisci e si cunfunna.
Curri prestu spavintatu
e a Gesuzzu vitti natu.
Oh! Pinsati ch’è cuntentu!
Chi grannissima alligrizza!
Si scurdau di lu so stentu
pri la summa cuntintizza,
e cu tanti so’ piaciri
accussì si misi a diri:
Chi furtuna fu la mia!
Oh chi onuri e chi disiu!
D’adurari cu Maria
a stu locu lu miu Diu!
O Matri santa e mia signura
ja vi fazzu la bonura.
O chi figliu aviti mpettu!

Oh chi bedda criatura!
quant’è bedda ch’è diletta
la sua facci mi nnamura
Chi su amabili sti giglia!
a la matri c’assumiglia

Oh chi ucchiuzzi o Diu c’aviti

chi linguzza ncarnatedda!
Veramenti beddu siti!
La pirsuna tutta è bedda!
tu si beddu figghiu miu
ma chiù beddu ca si Diu!

Rita Bevilacqua

 

 

 

 

You may also like

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE/METER: SEXTING “Non cadere nella rete per uno scatto”

Pachino (SR), 13 Giugno 2024 – Avviata la campagna di